Lira

VII. ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 9.

(1) Hrvatski glazbeni zavod ima redovite i počasne članove. Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, kao i stranac, prijatelj glazbe, koji pismenim putem zatraži primitak u članstvo i koji prihvaća odredbe ovog statuta.

(2) Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Ravnateljstvo. Protiv negativne odluke Ravnateljstva može se staviti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

(3) Počasnim članom može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, kao i stranac, koji je stekao znatne zasluge za glazbu uopće ili za Hrvatski glazbeni zavod napose.

(4) Počasne članove imenuje Skupština na prijedlog Ravnateljstva. Pismeni i obrazloženi prijedlog za imenovanje počasnog člana može dati svaki član Hrvatskoga glazbenog zavoda Ravnateljstvu u roku od 14 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 10.

Redoviti članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda sudjeluju u aktivnostima ili poslovima Hrvatskoga glazbenog zavoda u tijelima, sekcijama, radnim skupinama i pojedinačno. Sekcije i radne skupine osnivaju se odlukom Ravnateljstva.

Članak 11.

(1) Članom Hrvatskog glazbenog zavoda (redovitim i počasnim) postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik Hrvatskog glazbenog zavoda. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja u članstvo Hrvatskog glazbenog zavoda, kategoriji članstva (redoviti ili počasni) te datumu prestanka članstva u Hrvatskom glazbenom zavodu.

(2) Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima Hrvatskog glazbenog zavoda i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

(1) Redovito članstvo u Hrvatskom glazbenom zavodu prestaje:

1. istupom zatraženim u pisanom obliku;

2. brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine kroz tri godine;

3. isključenjem iz članstva i to:

a. ako član djeluje protiv svrhe, ciljeva i interesa Hrvatskoga glazbenog zavoda;

b. ako nanese štetu ugledu Hrvatskoga glazbenog zavoda;

4. smrću.

(2) Počasno članstvo u Hrvatskom glazbenom zavodu prestaje:

1. istupom zatraženim u pisanom obliku;

2. isključenjem iz članstva, i to:

a. ako član djeluje protiv svrhe, ciljeva i interesa Hrvatskoga glazbenog zavoda;

b. ako nanese štetu ugledu Hrvatskoga glazbenog zavoda, izazove ozbiljniji poremećaj u njegovu radu ili prouzroči Hrvatskom glazbenom zavodu znatniju materijalnu štetu;

3. smrću.

(3) Odluku o brisanju i isključenju iz članstva donosi Ravnateljstvo. Protiv odluke može se staviti prigovor Skupštini u roku od 15 dana. Odluka Skupštine je konačna.

(4) Prestanak članstva upisuje se u popis članova.

VIII. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 13.

(1) Redoviti članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda imaju pravo:

a. sudjelovati u djelatnostima i poslovima Hrvatskoga glazbenog zavoda;

b. birati i biti birani u tijela Hrvatskoga glazbenog zavoda;

c. biti obaviješteni o radu Hrvatskoga glazbenog zavoda;

d. odlučivati o drugim poslovima u skladu s odredbama ovog statuta.

(2) Počasni članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda imaju pravo:

i. sudjelovati na skupštinama Hrvatskoga glazbenog zavoda na kojima imaju savjetodavan glas;

ii. biti obaviješteni o radu Hrvatskoga glazbenog zavoda;

(3) Svi članovi imaju pravo na:

1. pogodovne cijene ulaznica za priredbe Hrvatskoga glazbenog zavoda;

2. popust kod kupnje izdanja Hrvatskoga glazbenog zavoda.

Članak 14.

(1) Članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda dužni su dati svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva Hrvatskoga glazbenog zavoda.

(2) Redoviti članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda dužni su plaćati članarinu. Visinu članarine određuje Skupština.

(3) Redoviti članovi odgovorni su za rad Hrvatskoga glazbenog zavoda stegovno u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Developed in conjunction with Joomla extensions.